برای سوم می روز آزادی مطبوعات

به بهانه سوم می روز آزادی مطبوعات مطلبی نوشتم که بر روی وبلاگ گروهی ایرانیان مقیم ورد پرس گذاشتم. به هر حال ادای وظیفه به ساحت مقدس این حرفه که من از درکش هنوز عاجزم.