در آتش کسی سوخت، آتش در کسی سوخت، آتش کسی را سوزاند، شاید آتشی نبود

به سادگی کسی در آتش سوخت، می خندید و نمی دانست که تا ثانیه ای دیگر شعله ور می شود. من دیدم چگونه شعله های سرکش از او زبانه می کشید. به همین سادگی کسی می سوخت. من هم می سوختم. راستی گرفتن پیام ها گاهی سخت است. اما خبری دارند. پیامی برای من یا تو یا همه. من از آن پیام ها داشتم. مشترک مورد نظر در دست رس زیادی بود سوخت. آتش گرفت زبانه کشید.

سپاس خدا. تو همیشه بزرگی و مهریان. ابراهیم در آتش یادم آمد بی ربط