وطن به روایت صفا

قشنگ میزنه این دوست کهنه تازه یافته ام.