کویری در درونم

امارات بودم دم غروب رو به آفتاب، دیدم شن های روان مثل سیال ذهنم در حرکتند. می آیند و می روند و مرا در خود می پیچانند. سوال برایم این بود: من در این داستان کجا هستم؟

E=MC2 یا ن …شب درازه

فرایند مردم سالاری در کشور ایران هر روز دارد با نمودها و اشکال تازه ای بروز می کند. در حالی که رئیس جمهوری کشور، مشغول تکرار این جمله مشهور است که گرانی زیر سر عوامل داخلی وطن فروش است و دولت هیچ نقشی در آن ندارد. روز سه شنبه گشت ارشاد در میدان هفت تیر تهران در بین ساک های خرید مردم به دنبال البسه بدن نما می گردد. برخی شاهدان غیر رسمی و مغرض می گویند، این عزیزان در راستای گشت ارشاد معتقد بودند کسانی را که در ساکشان البسه قبیحه نظیر سو.تی.ین دارند را باید دستگیر کرد، چرا که حتا تجسم رنگ های فسفری اش مو بر اندام مرده راست می کند و این برادران با این شکل جلوی فساد را در نطفه دست بند می زنند.

برخی از همین ناآگاهان سیاسی می گویند، وقتی یک بنده خدایی پیدا شده و گفته:« خوب دارن تو پاساژ می فروشند چرا فروشنده را نمی گیرید؟». یکی از جان برکفان اعلام کرده که:« تو پاساژ ننه آدم رو هم می فروشند، تو باید بخری؟» و به این ترتیب با جوابی متقن و منطقی بار دیگر چنین شد که میزان اعتبار رفتار حقوق شهروندی نصب در محل دو صد چندان شد. البته نمی دانم چه کسی در نیروی انتظامی اشاره کرده که این حرکت گشت ارشاد رقتاری خود سر بوده. اما مثل همیشه من وقتی کلمه خودسر را می شنوم، می فهمم که معنیش این است که بی خود« زر نزن کار ما نبوده که بعد بخوایم جواب قانون رو بدیم». کار خودسرها بوده. اسمشم روشه «خود سر».

یادم باشد یه روزی راجع به گروهی به نام «دیوانه ها» در افغانستان برایتان بنویسم که شان نزولش همین جاست.

اما خدا را شکر که آقای رئیس جمهوری همان طور که در نطق انتخاباتی شان در سال 84 می گفتند، آیا مشکل مملکت موی بچه ها است؟؟

ایشان در این هاگیر واگیر اشاره خوبی داشتند: وضع مالی مردم بهتر شده چون مسافرت رفتند.

بی شک روزی که مردم از فرط «خوشی» با شکم بر آمده و آفریقایی کنار خیابان ولو باشند، ایشان این کار را نشانه حمام آفتاب، تناسب اندام و تفریح می دانند و در نتیجه باز هم ضمن لعنت بر توطئه گران داخلی خواهند گفت: وضع مالی مردم بهتر شده چون حمام آفتاب می گیرند…