برو تا ته اش ببینیم چی در میاد از کار

می گن به روزی یه بابایی داشته تو جنگل راه می رفته یهو می رسه به یه شیر بعد… بعد… اصلم ولش کن بابا