سرما زده سکان و زمین را و سما را

این روزها ایران تبدیل به یک فریزر شده. هر روز جاده ها رو نشون می دن که ملت وسطش قندیل زدن و نفر بر های زرهی ارتش و سپاه تو جاده ها رفت و آمد می کنن. این جور باریدن ها و یخ در بهشت شدن ها فرصت خوبیه برای اونهایی که زیادی از توانمندی ها دم می زنند و بحران شناسانه کشور رو مورد بررسی و بازبینی قرار می دن.

پل های شکسته دل ما

دختران شهر به روستا فکر میکنند ، دختران روستا در آرزوی شهر میمیرند… مردان کوچک ، به آسایش مردان بزرگ فکر میکنند ، مردان بزرگ در آرامش مردان کوچک میمیرند… کدام پل ، در کجای جهان ، شکسته است…؟! که هیچ کس به خانه اش نمیرسد