همین جا یه دقه وایسا

فقط خواستم عرض کنم:

نه آن کس که سر تراشد قلندری داند

خدا کنه درست گفته باشم اما می دونم درست فهمیدم. اوهوی عمو … به خودت بیا.  بدجوری رفتی تو گل. خیال نکن آخرت همونیه که برات ردیفش کردن و تو هم به هوای قلمان و حوری هم این دنیا رو ردیف کردی هم اون دنیا رو. حاجی بی خیال

Advertisements

این جا که می رسد زبان آدم قفل می شود

1722mos_resize.jpg

این آگهی رو از روی سایت مبین برداشتم اما یه ربعی داشتم نگاهش می کردم. خدا کنه بابای پولداری گیر این بچه توی رحم آمده باشه. نمی فهمم آخر دنیا چی از کار در میاد… یکی هست حرف بزنه؟

از یالثارات فراموش نکنید

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

خواستم بنویسم. دیدم باید هم رنگ بشم. از رنگشون خوشم نیامد تو دلم نوشتم. یا لثارات قهرمان پروریتو بگردم!