ماردونا هم به ما رو آورد

این یکی دیگر از معجزه های هزار سوم است:

مارادونا هم از ما حمایت کرد و برای دیدار ما لحظه شماری می کند.

با توجه به لسیت ارادتمندان که نوری یه گا و مارادونا و چاوز در آن باشد بزودی منتظر رابرت مردوک و سلطان کوکائین پاناما هم باید بود.