شورش چیست

اینم هدیه یه دوست بود…

به صداي بلند و با جمعي کثير صحبت کردن کار آشوبگري است که ميخواهد مردم را به قيام وادارد، و بايد در آن واحد هم ديگران را تحريک کند و هم خود تحريک شود، هم به هيجان بياورد و هم خود به هيجان بيايد. برعکس، براي گره زدن پيوند انسانها با هم ، براي تلقين حس اعتماد به ديگران و اعتماد داشتن به ايشان ، براي تبادل افکار ، نه تبادل کلمات بايد دوبه دو نشست و آهسته صحبت کرد و اغلب مکثهايي به سخن داد تا مجال بهتر فکر کردن به دست بيايد.

نان و شراب – اينياتسيو سيلونه