تنها برای یک خانه

به راستی چه راحت از خانه بیرون می شود آنکه بی خانه است…

Advertisements