و باز هم وراندازی …

elham.jpg

ببینید فکر می کنم در ادبیات دولت نهم یکی از پر مصرف ترین واژه ها همین مخمل و برانداز و این جور چیزاست دست کم من در رسانه ها هر روز دارم می فهمم که یکی در حال بر اندازی و مخمل و نون اضافه است. فکر می کنم در کل حتا این رفتگر محل ما هم یه جورایی حساب کنی دنبال دشمنی با دولت نهم است.