روزنامه نگار باید خوب باشه، ریشو باشه، منتقد باشه

rooz-nameh.jpg

من در فرهنگ دهخدا که نتوانستم تعریف کامل و جامل این روزنامه نگار منتقد را پیدا کنم، اما احتمالن اگر روزی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهد تعدادی روزنامه نگار منتقد استخدام کند شرایط استخدام چنین خواهد بود:

1. التزام عملی، فکری، حسی و احساسی به وزیر.

2. التزام تاکتیکی به آنچه از این به بعد هم می خواهیم بگوییم.

3. سابقه قلع قمع اونایی که ما ازشون بدمان می آید حداقل 10 مورد.

4. سابقه عملی قلع قمع با ابزار های مناسب که در ضمیمه است حداقل 10مورد.

5. داشتن حسن شهرت در جریان 18 تیر به تایید دوستان و رفقا.

6. امکان ارائه انتقاد یواش و نه سفت در ابعاد کوچک و مدیوم.

7. تایید تقاضا کننده توسط آقای شریعت مداری به عنوان «منتقد سالم».

8. تعهد محضری که اگر خدای نکرده یک بار زد به سر متقاضی و زر اضافه زد پوست باسنش را ما بتوانیم «تیمپو» درست کنیم.