دو پله رفت بالا

شادمانه ترین تبریکات به این ملت، دولت و جمیع خدمت گذاران خدوم این مرز و بوم اعم از ظاهر و باطن. این خبر مشت محکمی به دهن تمامی یاوه گویان و ابلق ها و دیگر حلقه بگوشانشان است.

ایران با رشد در بحث عامل انسانی و کیفیت زندگی مردم از رتبه 96 با ارتقاء دو رتبه به 94 رسید. این شاخص گسترش عامل انسانی بر اساس نظر سازمان ملل متحد بر مبنای امید به زندگی، فعالیت های اجتماعی، رشد امنیت اجتماعی و طول عمر و افزایش در آمد و یک سری چیز های نامربوط دیگر تعریف می شود.

ارتقاء دو پله، گوارای وجودتان تلاش گران عرصه خدمت.

راستی یه سوال داشتم: در دنیا چند کشور وجود دارد؟

رشد 20 درصدی دختران

بر اساس آمارهای موجود میزان رشد تحصیلی دختران در مقطع کارشناسی به بالا بیست درصد بوده و با این احتساب چهل درصد دانشجویان این مقطع را دختران تشکیل می دهند. جالب تر این که در حال حاضر هفتاد درصد جمعیت دانشجویان زیر کارشناسی  دختر هستند.

با این ترتیب دختران فرصتی مناسب را به دست آورده اند که می تواند برای جامعه هم فرصت باشد و هم تهدید.