کاتالیزوری به نام محمود

چه کسی می توانست تا این حد موجب تحبیب القلوب بین عناصر ناسازگار سیاسی که سال های سال سایه یکدیگر را با تیر می زندند، چون محمود باشد؟

امروز احساس می کنم همه در زیر یک سقف نشسته اند و گل می گویند و گل می شنوند. واقعن چه کسی تا این حد می توانست دلال محبت باشد. دست مریزاد محمود.

از خاتمی تا طبسی

به نظر می رسد همه در این که باید در مقابل طرفشان متفق باشند به «اجماع» رسیده اند. دیشب در سالن بهشتی مشهد استارت این اتفاق زده شد. آیا این پروژه رهبر سازی برای یک جریان است و یا نبردی برای نشان دادن فردایی دیگر؟

مرهمی بود زمان به سال صفر…