سهم ما از دریای کاسپین

گروهی از بچه های وبلاگی اعتراض دارند و من هم با احترام به این اعتراض خودم رو  موظف به انتقال  دونستم. اصل این نامه در وبلاگ منافع ملی ایران قرار دارد.

به: دبیرخانه سازمان ملل متحد

ما امضاء کنندگان این اعتراضیه به نام مردم ایران اعلام می داریم که قرارداد حقوقی منئقد شده فی مابین جماهیری شوروی وحکومت وقت ایران بر مبنای حق پنجاه درصدی طرفین تنهامرجع قابل قبول برای قرار دادهای آینده میان هر کشور ساحلی دریای مازندران با ایران می باشد و هر قرار دادی نافی حقوق مسلم مردم ایران فاقد ارزش است.

رونوشت:

دبیر خانه  سازمان ملل متحد 

پارلمان اروپا

کنگره آمریکا

بی مناسبت

ای کویر تو بهشت جان من
عشق جاویدان من ایران من
کاوه آهنگرضحاک کش
خود که دشمن افکنی ناپاک کش
رخشی و رستم بر او پا در رکاب
تا نبیند دشمنت هرگز به خواب
مرزداران دلیرت جان به کف
سرفرازان سپاهت صف به صف
خون به دل کردند دشت و نهر را
بازگرداندند خرمشهر را
ای وطن، ای مادر، ای ایران من
مادر اجداد و فرزندان من
خانه ی من بانه ی من توس من
هر وجب از خاک تو ناموس من
ای دریغا که ویران بینمت
بیشه را خالی ز شیران بینمت
خاک تو گر نیست جان من مباد
زنده در این بوم و بر یک تن مباد
وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان
به خون و خاک بستن عهد و پیمان
ز تیغ و سخره و دریا و هامون
ارس، زاینده رود، اروند، کارون
وطن یعنی سرای تورک وهم پارس
وطن یعنی خلیج تا ابد پارس
وطن یعنی دو دست از جان کشیدن
به تنگستان و دشتستان رسیدن
زمین شستن ز استبداد و از کین
به خون گرم در گرمابه ی فین
وطن یعنی هدف یعنی شهامت
وطن یعنی شرف یعنی شهادت