خدا آدم رو گرفتار گیت مرز ورودی هیثرو نکنه

 دیشب وقتی از ترمینال یک فرودگاه هیثرو داشتم وارد لندن می شدم کلی کیف کردم که معطل نشدم. نمی دونستم که در گیت ورودی مرزی ممکنه آدم به جرم داشتن ویزای افغانستان دو ساعت و نیم مورد بازجویی محترمانه قرار بگیره. حالا اینو داشته باشید تا مفصلش رو، تو سفرنامه ام براتون تعریف می کنم.