فقط می توانم عذر خواهی کنم

خیلی گرفتارم. گرفتار بلاد فخیمه کفر بیش از آنچه در قد این حقیر باشد و در مخیله کوچک من بگنجد مرا گرفتار کرده. هر روز شروع می کنم به نوشتن کاری پیش می آید.

می نویسم مطمئن باشید. می نویسم….