امید، دوستان خوب، فاصله ای که نیست

وقتی از تنهایی می نویسی و یا می گویی. یعنی احساسی بر توغلبه کرده که خالی شدی. اما وقتی هر دوستی از جایی یک کلمه هم با محبت برای تو می نویسد احساس می کنی: نه فاصله، نه تنهایی…

شکر هزار بار…