گاهی هم گم می شویم

این روزگار نارفیق و حال ما توفان زده گان چنین شود که گاهی دود شویم و خود ندانیم. گاهی ذره تر شویم و خود نفهمیم. گاهی هیچ شویم و خود نباوریم.

حال ما خوب است اما تو باور نکن!