تهمینه اش را ننویسید!

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی به سمت معاونت پشتیبانی بهزیستی کشور منصوب شد. در این قسمت که بنده مراتب تشکرم را از دولت نهم برای کشف نخبه ها در هر لایه و منطقه تقدیم می کنیم. او که هچ! اما نکته. جانشین ایشان در بهزیستی خراسان رضوی خواهر مجاهد دکتر «تهمینه شکیب»معاون ایشان است که البته فل حال در سمت سرپرست تلاش می فرمایند در سنگر به زیستن. اما در پی سیل تلاش مریدان و تبریک و تهنیت دهندگان شنیدم که حراست این سازمان، دیروز درب اتاق یک به یک همکاران را در بهزیستی میزده و ذکر می کرده که: در پیام های تبریک از ذکر نام خانم دکتر خودداری و به فامیل بسنده کنید. چه باحال، آدم هی وسوسه میشه بره دم دفترش بگه تهمینه دوست داریم! تهمینه دوست داریم!