آیت اله صانعی و من

img_1710.jpg

دیروز تو جلسه ای با این آیت اله فرصتی شد تا یک ساعتی از شنیدن و گفتن مسائل دینی لذت ببرم. این مرد با بیان شیرینش به نظرم می آمد اسلام رو خیلی صمیمی تر از اونی که این روزها از خیلی ها می شنویم ترسیم می کرد. راستش از مصاحبه با این روحانی لذت بردم. بزودی مصاحبه ها رو می زارم.