علاف ها و جایگاه رفیع آنان در ولایت ما

dsc00076.jpg

اردوان نوشت / اردوان روزبه

به نظر من هر صنفی و جایگاهی در یک کشور بنابر ضرورت و خواستگاه اجتماعی و ارزش های اون جامعه در هر دورانی رو به صعود و زوال می زاره. ظاهرن این روزها دور دور «علاف» ها است!