از این روزگار سرد

نمی دانم چرا کلافه ام. گاهی خسته می شوم…