چرا ساده لوح هستند؟

nik-k-1.jpg

به نظر من تمام آنهایی که از سال شصت به این طرف به اشکال و انحاء مختلف سعی کردند به روش وطنی «حجاب» را به مردم تزریق کنند اگر نخواهم بگویم به مردم ظلم کرده اند،  دست کم وقت و بودجه و عمر مردم و خودشان را توام تلف کرده اند. راستی همان قدر که برای من ناخوشایند است که می شنوم در فلان دانشگاه در فرانسه یک دختر با حجاب حق ورود به کلاس ندارد به همین شکل هم در همین جا خنده ام می گیرد که حجاب زورکی تبدیل به چه کمدی تراژدی برای خودش می شود. داشتم گزارشی ازایرج ادیب زاده عزیز را درباره جشنواره «لا روشل» فرانسه می خواندم و کمی هم عکس های خانم نیکی کریمی را نگاه می کردم. به نظرم رسید ما کمدی ترین درام دنیا را در کشورمان آفریدیم. روسری باشد هر چه شد شد. فقط اسمش باشد که داخلش حرف در نیاید کافیست.

به نظرم می رسد در سه دهه دروغ گویی و دو رویی را جزو لاینفک زندگی ایرانی کرده ایم. جریان انکار خاتمی بدبخت را بر سر دست دادن یادتان هست. لابد این بیچاره هم در برگشت باید توضییح بدهد که چطور فتو شاپ کاران نابکار فرانسوی چنین عکسی را جعل کرده اند.

راستی دین رحمت همین است که ما به مردم  روا می کنیم. اگر ریشه آن چه که می گفتیم در خاک بود و نه در آب هیچوقت این نبود،  آنچه که هست.