بنزین رفت هوا؟ مخمل بی مخمل ما اینکاره بازیم

اگر کشور استکبار جهانی بی پدر و مادر که فقط دنبال حذف ماست بودجه ای خدا میلیارد دلاری خرج می کرد و صد تا روزنامه نگار را وادار به انقلاب مخملی و گل باقالی می کرد و از همین الان با پشتیبانی نیرو های نظامی و فکری اش وقت صرف می کرد تا این کشور را بهم بریزه. حداقل باید بر روی یک موفقیت نسبی در ده تا پانزده سال آینده حساب باز می کرد. بگردم دولت خودمونو که بدون هیچ کدوم از این حرفا و در ظرف سه ساعت چنان بلوایی راه انداخت که کارشناسان موساد و سی آی ا بزنن گاراژ. می گن رییس این سازمان نمی دونم چی چی آمریکا بعد از جریان بحران در سه ساعت. داشته از اتاقش بیرون می آمده و مثل مجنون با خودش حرف می زده که: ما اینکاره نیستیم.

 ناظران می گویند،  پشم ایشان در حین ادای این جمله در وضعیت «وز» خورده بوده است.