مدار صفر درجه

بعد از ظهر یک روز تعطیل است. داشتم به فیلم تلوزیونی به نام « مدار صفر درجه »نگاه می کردم. یک کار تلوزیونی که دستکم از این رسانه در ایران بعید است. خوش ساخت و متفاوت. البته کاری ندارم که در نهایت هدف سازنده و یا پخش کننده چیه،  اما می دونم هر چیزی در بسته ای در خور شان و منزلت اگر ارایه بشه از خاطر نمیره کاری که اینجا کمتر مرسومه.