شگفت ترين تبليغات انتخاباتی در جهان!

يک کانديدای انتخابات سنای بلژيک که در پوسترهای تبليغاتی خود کاملا لخت نشان داده شده، قول داده با نخستين 40 هزار نفری که به او رای بدهند سکس دهانی داشته باشد و با اين سخن توجه رسانه های دنيا را به خود جلب کرده است.
خانم Tania Derveaux از حزب NEE که نخست در تبليغات خود قول داده بود پس از انتخاب شدن به عنوان سناتور برای 400 هزار بلژيکی کار (Job) درست کند، پس از استقبال گرم بلژيکی ها احساساتی شد و به آنها قول داد با 40 هزار نفر از آنها هم سکس دهانی (Blowjob) داشته باشد.
رسانه های دنيا از ديدگاه های گوناگون به اين موضوع نگاه کرده اند و يکی از روزنامه های انگليسی نوشته که برای داشتن سکس دهانی با 40 هزار نفر، اگر روزانه با 80 نفر سکس داشته باشد، اين کار دست کم 500 روز بدرازا می کشد!
ادعای حزب تازه ی NEE برای فراهم کردن 400 هزار شغل برای مردم پس از آنکه حزب VLD ادعا کرد 200 هزار شغل و حزب PS قول 260 هزار شغل را داد، رو شده است.