نیروی انتظامی بازم تشکر تشکر

من به نماینده گی از قاطبه مردم ایران به خاطر این جدیت در مبارزه با بد حجابی که اخیرن هم جناب علم الهدی ( رضی اله انه ) فرموده اند بدحجابی از دزدی و آدم کشی هم بد تره، کمال تشکر و قدر دانی رو می کنم و اعلام می کنم لازم است کلیه بد حجاب ها را در وسط میدان از انتها دار بزنید تا عبرت نه تنهاتهرانی ها، مشهدی ها و قمی ها و تبریزی ها و شیرازی ها بشه بلکوم زنان قبایل آمازون که اونجوری با اون چار تا تیکه نخ راه میرن ( اونم تنهایی ) هم حالی شون بشه که بعد از این کسی در تمام کائنات جرئت نکنه این جوری ول راه بره. ( این شامل ساکنین قنطرس آلفا که ما شنیدیم با اون سه تا چشم و نه تا دستشون هنوز با باسن و جاهای دیگه برهنه راه می رن هم میشه ) ما برای تربیت عالم آمدیم.

بد زور می زنی! نا فرم زور می زنی! بکش که یه روزی فکر کنم باید بکشی! خواهر کوماندوی من!

 عصبانی ام عصبانی …

 این لینک رو ببینید