افسوس که عمری پی اغیار دویدیم

از یار بماندیم به مقصد نرسیدیم

سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم

جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم

 شیخ عبدالرحمن انصاری

 ممنون از مهدی کیوانلو و انتخاب به موقع اش