در ميان من و تو فاصله هاست   

گاه مي انديشم   

مي تواني تو به لبخندي اين فاصله را برداري!  

تو توانايي بخشش داري.

دستها به ما داده شده اند تا برای یاری و بهبود به کار گیریم شان نه برای آزار رساندن.

 دستها را باید برای برکت بخشیدن بکار گرفت نه برای انتقام، برای نجات دادن نه انهدام.

با هر موجود با احترام برخورد کنید. با عشق با او رفتار کنید.

خب! ما يکديگر را می شناسيم … ما يکديگر را خوب می شناسيم … پس چون می شناسيم … حداقل آزار ندهيم … عمر کوتاه است و ما هنوز به اين باور نرسيده ايم … خوب است که تشويش را هم داشته باشيم … اما هر کسی آنگونه زندگی می کند که خود می خواهد … در تمام طول تاريخ کسی را در درگاه عدالت راستين به جای ديگری محاکمه نکرده اند:  

آرام باشيم و برای هم فقط دعا کنيم