از یک دوست

حامد دوست منه. حامد در مورد اردوان نوشت همیشه صحبت می کنه و با راهنمایی هاش کمک می کنه و مسوولیت آدم رو سنگین تر. روز اول فروردین یک مجموعه عکس از نوروز گذاشتم که حامد برام چیزی نوشت. جاش تو کامنت ها نبود و توافق کردیم به عنوان یه پست بیاد. آنچه در زیر میاد حرف های حامده در مورد :هفت سین در کنار آنهایی که پیش ما نیستند
زندگي آميزه ايست از اشك ها و لبخند ها .آميزه ايست از غم ها و شادي ها .
غم هاي زندگي نيز به اندازه شادي هاي آن شيرين اند .
شادماني زندگي تورا بسط مي دهد .
غم زندگي تو را ژرفا مي دهد .
به فراسوي غم ها و شادي هاي خود برو .
و شهد هر دو باش .
در غم هاي خود غرق نشو .
اگر شاهد غم خود باشي .
به ژرفاي زيبايي هاي غم نفوذ مي كني .
اگر شاهد غم هاي خود باشي .
آنگاه شاهد موهبت هاي غم نيز مي شوي .
اما.
هنگاه غم ژرف مي شوي غم ژرف تر از شادمانيست .
شادماني امواج كف درياست .
غم ژرفاي بي انتهاي اقيانوس است .
به ژرفا برو و شاهد ژرفا باش .
غم سكوتي آسماني در دل دارد .
شادماني به روز مي ماند غم به شب .
دل غم چنان بزرگ است كه شادماني را در خود جاي مي دهد .
وقتي غمگين هستي به فراسوي خويشتن غمگين برو و شاهد خويشتن غمگين خود باش ..
ن وجدي عظيم وجودت را در بر ميگيرد
اگهان.زبان مي گشويي به حيرت مي گويي:
آه .
اي غم با شكوه من
اي گلي كه در تاريكي شكفته اي .
اي گل ژرفاها !
خوش آمدي
وقتي از حمام گرم غم بيرون آمدي .
تازه مي شوي .
وقتي غم به سراغت مي آيد .
شكوه و شكايت نكن .
خود را به در و ديوار نكوب .
فرار نكن .
خود را با چيزي مشغول نكن.
لازم نيست فراموش كني .
اي غم است كه آمده است تا زنگار را از آيينه وجودت پاك كند.
غم.بد نيست.
بد ديدن غم نتيجه نگاه اشتباه توست.
غم قطب ديگر زندگيست.
وجودش را مغتنم بدان و گرا ميش بدار .
تامل كن .
بدين سان استحاله اي در غم تو رخ مي دهد .
و شادماني زييده مي شود .
احساساس سعادت تو همچون مادري مهربان هر و فرزند خود را عزيز ميدار.
و در آغوش مي كشد.
غم را و شادي را .
زندگي در تماميت آن است دوست داشتني و زيستني .
اگر زندگي از غم خالي بود .
هر گز نميتوانستيم آن را جشن بگيريم .
اهمه ما در اين دنيا مانند امواج خروشان دريا هستيم .
كوچك بزرگ خرد و كلان .
بهنگام تولد اوج ميگيريم ودر موقع مرگ به اصل خود كه درياست باز ميگرديم.
اما هيچ كدام از ما نميگوييم كه موج نابود شد؟!!
چون در واقع ما با مرگ به اصل خود باز ميگرديم.
اين رازيست كه مي خواستم با تو در ميان بگذارم.
شاد باش غمگين من .
يا علي