زردی من از تو

یک شب چهار شنبه سوری دیگه … خدایا: زردی همه از آتش و سرخی گلگونش از آن همه ایرانیان … سپاس خدایا سپاس