توضیح در مورد عکس » نگاه »

دوست من همیشه بهار برام کامنت گذاشته بود که در عکسی که عنوانش » نگاه » است چیزی آزار دهنده وجود داره، براش کامنت گذاشتم اما احساس کردم بهتره پست اش کنم

…..روزهایی بود که مردم افغانستان جشن می گرفتند. طالبان رفته بودند و شادی در چهره همه موج می زد. اما خبرهایی بود. آیا زنان این کشور رها شده بودند؟
به یک اردوگاه مهاجرین رفته بودم. زنی مادر چهار بچه بود و از گرسنگی بچه هایش می گفت او به قدر یک نان از من پول می خواست و من چون حواسم به عکس گرفتن بود، جوابش را نمی دادم اما زن کناره لباسم را می کشید. برگشتم.. نمی دانم چرا زن یکباره توی صورتم نگاه کرد کمی شرم کمی نفرت شاید. اما گفت یکی از دخترام خوشگله، خارجی ! صد روپیه بده ببرش هر کار خواستی باهاش بکن فقط زنده برش گردون. گفت دخترش جلو اردوگاه نشسته و خواهرشو نگه می داره… دختر نگاه می کر، مثل عروسک تو چشات زل می زد حرف نمی زد. حتی وقتی عکس می گرفتم فقط تو چشام زل زده بود.فکر می کردم زن مهم ترین قولی که از هر کسی که قرار است پول نان را بدهد می گیرد این است: فقط زنده برش گردونین …

اینم راز چشمان پر آزار عکس …