ماهاتما گاندی میگوید: هفت چیز انسان را از پای در می آورد و هلاک میسازد 1-سیاست بدون شرف 2- لذت بدون وجدان 3- پول بدون کار 4-شناخت بدون ارزشها 5- تجارت بدون اخلاق 6- دانش بدون انسانیت 7- عبادت بدون فداکاری 

شهرام جزايري مديرعامل و عضو هيات مديره دو شركت داخلي

شهرام جزايري عرب در تاريخ 27 ديماه سال جاري به سمت مديرعاملي شركت سرمايه‌گذاري شهاب مبين و چهار روز بعد يعني در تاريخ اول بهمن نيز عضو هيات مديره شركت تازه تاسيس دهكده طلايي ايليا با سرمايه يك ميليارد تومان شده بود. 
 
به گزارش فارس، طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي بطور فوق‌العاده مورخ 27/10/85 شركت سرمايه‌گذاري و تجارت بين‌المللي شهاب مبين كه در تاريخ 30/10/85 واصل گرديد، كليه سهام بي‌نام شركت به بانام تبديل در نتيجه ماده 4 اساسنامه به شرح ذيل اصلاح گرديد.
بنابراين گزارش، سرمايه شركت مبلغ 000/000/000/1ريال منقسم به 000/000/1 سهم 1000ريالي بانام كه تماماً پرداخت شده مي‌باشد.
بنابر تصميم مجمع اين شركت، تعداد اعضاي هيئت‌مديره از 3 نفر به 5 نفر افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد. همچنين آقايان شهرام جزايري‌عرب و محمدمنصور جزايري‌عرب و مهرداد پاكبازنيا و اردوان‌فرد و خانم شهين صدق‌امير به عنوان اعضاي هيات مديره انتخاب شدند كه آقايان شهرام جزايري‌عرب بسمت رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل و مهرداد پاكبازنيا بسمت نائب رئيس هيئت‌مديره تعيين گرديدند.
امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چك و سفته و برات و عادي و اداري و عقوداسلامي با امضاي مديرعامل يا هريك از اعضاء هيئت‌مديره همراه با مهر شركت معتبر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شركت دهكده طلايي ايليا سهامي عام نيز در تاريخ 1/11/1385 تحت شماره 290123 و با سرمايه 10 ميليارد ريالبه ثبت رسيده و در تاريخ 1/11/1385 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده است.
برخي اعضاي هيات مديره اين شركت مشابه شركت سرمايه‌گذاري شهاب مبين با مدير عاملي شهرام جزايري عرب هستند.
بر اساس اين گزارش، اولين مديران شركت دهكده طلايي ايليا شامل، موسسه مناطق گردشگري جهان به نمايندگي محمدرضا يزدانپناه فدايي{مدير عامل اسبق منطقه آزاد كيش} به سمت رئيس هيئت‌مديره، مهرداد پاكبازنيا به سمت نائب رئيس هيئت‌مديره، اردوان فرد به سمت عضو هيئت‌مديره، سازمان سازمان عمران كرمان به نمايندگي محمدرضا شه‌بخش به سمت عضو هيئت‌مديره و شركت سرمايه‌گذاري و تجارت بين‌الملل شهاب مبين سهامي‌خاص به نمايندگي شهرام جزايري عرب به سمت عضو هيئت‌مديره مي باشند.

مهرداد پاكباز نيا به سمت مديرعامل براي مدت 2 سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامي و اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت‌مديره همراه با مهر شركت معتبر مي‌باشد.