سوالات آزمون ضمن خدمت معلمان

بعضی مطالب هست که آدم حیف اش می یاد نقلشون نکنه، پس از انتشار گسترده  آزمون ضمن خدمت فرهنگيان استان تهران ، مجلس از اقدام جمعي از نمايندگان براي استيضاح وزير آموزش و پرورش خبرداد. فرشیدی گفت: اگر اقدام زشتي صورت گرفته، بايد پيگيري كنيم تا موضوع به صورت ريشه‌اي حل شود نه اين كه افكار عمومي را جريحه دار كنيم.

حالا این شما و این هم سوالات مربوطه:

1/ رسول خدا (ص) از گوشت گوسفند کدام قسمت را دوست داشت؟
الف)ماهیچه ـ سردست  ب) ران ـ سردست  ج) ران ـ جگر  د)جگر و قلوه

2/ کدام یک از گزینه‌های زیر از خصلت‌های خروس است که با خصلت پیامبر سازگار نیست؟
الف) وقت شناسی ـ غیرت مردانه ج) وقت شناسی ـ سخاوت
ب) شجاعت و کثرت آمیزش با همسر د) برچیدن غذا از زمین ـ تند راه رفتن

3/ رسول خدا در خوردن کدامیک از موارد زیر کسی را با خود شریک نمی‌کرد؟
الف) غذ ا ب) نان جو  ج) انار  د)ماهیچه گوسفند

4/رسول خدا(ص) در چه حالی اصلا دیده نشد؟
الف)درحال مجامعت با زنان  ب)در حال بول و غائط
ج)در حال خرید از بازار  د)نوشیدن آب در حالت نشسته

5/آیا مخرج بول و غائط با سه سنگ پاک می‌شود؟
الف)هر دو پاک می‌شود  ب)هیچ‌کدام پاک نمی‌شود
ج)مخرج بول پاک می‌شود ولی مخرج غائط پاک نمی‌شود  د)مخرج بول پاک نمی‌شود ولی مخرج غائط پاک می‌شود.

6/به فرموده امام صادق(ع) مقدار آب مصرفی آن حضرت برای وضو و غسل به ترتیب کدام است؟
الف) یک صاع ـ یک صاع  ب)یک مد ـ یک مد  ج) یک مد ـ یک صاع  د)یک صاع ـ یک مد

7/رسول خدا در شدت گرما به موذن می‌فرمود: ابرد، ابرد مقصود کدام است؟
الف) بگذار هوا خنک شود، بگذار هوا خنک شود  ب)شتاب کن، شتاب‌ کن
ج)دور شو دور شو  د) الف و ب صحیح است

8/ جبرئیل به پیامبر دستور داد که قرآن را در حالت . . . . بخواند
الف) ایستاده  ب)نشسته  ج)خوابیده  د)سواره

9/موی سر رسول خدا(ص)
الف) سیاه بود  ب)سفید بود  ج)جز چند مو بقیه سیاه بود  د)در‌آخر عمر سفید شد

10/ به فرموده امام صادق‌(ع) خداوند متعال در رسول خداد(ص) چند روح قرار داده است؟
الف)روح القدس ـ روح الایمان ـ روح القوه
ب) روح القدس ـ روح الشهو‌ه ـ روح الحیاه
ج)روح القوه ـ روح الشهوه ـروح الخلوه
د) الف و ب صحیح است.

11/کفن میت کدامیک از گزینه‌های زیر نیست؟
الف)لنگ  ب)عمامه  ج)سرتاسری  د)جامه