منو حسین و قوری !

سندش دست من نیست اما صاحابش اگه دوست داشت می تونه این اثر هنری رو بذاره رو وب لاگ زمونه