سلام دوستی پیشنهاد داد که از این پس بجای نوشتن ها یک طرفه بهتره اگر کسی پیامی می ده جوابش رو بدی و من احساس کردم حرف بدی نیست، یک رابطه دو طرفه در گفتن ها و نوشتن ها پس اینکار رو کردم .بعد برام نوشت که بهتره این موضوع رو به هم دوستانم هم بگم. باز هم دیدم شاید اینکار هم درست باشه پس اعلان عمومی هم زدم . برای همه نوشتن یک فرصت خوبه برای همه مااردوان