از تهران گذر می کنم … دماغ های سر بالا … پاچه های کوتاه و اتو استاپ … تهران چند می بری …؟ د ِ تهران چند ساله رفته خبر نداری ….!!