تصمیم گرفتم یلدا بازی کنم اما اوضاع اینطوری کلی خراب می شه، خوب آخه واسه چی آدم آبروی خودش رو ببره، اما چون تپق به حمداله زیاد می زنم حیفم آمد که نگم پس به زودی یلدا بازی همین جا ….