خواهر نماینده استاندار در امور روزنامه نگاران بدبخت گفتند چرا نمی شود کامنت گذاشت، دیدیم راست می گوید و ما یادمان رفته « تیک » اش را بر داریم لذا از ترس رو به میهن و پشت به دشمن زود آمدیم متکیت شدیم و حالا کامنتیده کنید ما را این چه نگار می رسد…..